Gebruiksvoorwaarden Whysheid.nl

Inleiding over Whysheid

Bedankt voor uw bezoek aan de Whysheid website, de website over geld verdienen met slimmer ondernemen. Wij leren mensen passief geld verdienen, een bedrijf starten, online geld verdienen en bieden informatie en inspiratie aan alle soorten ondernemers.  Deze website wordt beheerd door bedrijf Whysheid, waarvan het kantoor in Nederland is gevestigd aan de Willem Beukelszoonstraat 7, 2584 XN te Den Haag in Nederland. Wij maken deel uit van de eenmanszaak Pim Stigter.

Als u de website wilt gebruiken, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen en het gebruik van de website betekent dat u ermee instemt dat deze voorwaarden bindend zijn. Dit is zonder meer van toepassing, of u uw gegevens bij ons registreert of niet.

We verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u onze website gaat gebruiken. Indien u het met deze voorwaarden niet eens bent, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij vragen u deze juridische bepalingen regelmatig te lezen, want deze zijn bindend voor u. Op bepaalde gebieden in onze website kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, of voorwaarden die deze vervangen. U wordt daarover op de betreffende pagina’s geïnformeerd.

Het is u niet toegestaan van onze website en diensten gebruik te maken indien u onder de 18 jaar bent of handelingsonbekwaam.

U kunt onze website gebruiken ook al registreert u uw gegevens niet bij ons. Een aantal gebieden is echter slechts beschikbaar als u bij ons registreert.

Privacy verklaring

Wij beschouwen uw privacy als een belangrijk gegeven. De informatie die wij via u verzamelen, als u hebt besloten ons deze te verschaffen, kunnen wij ook gebruiken om u informatie te sturen over producten en diensten. Voor meer informatie over ons beleid verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek te richten aan.

Door ons gegevens te verschaffen stemt u erin toe – voor zover wettelijk vereist – dat wij deze verwerken voor de doelen zoals uiteengezet in onze Privacy Policy.

Voorwaarde voor het gebruik van deze site is dat u te allen tijde juiste en nauwkeurige gegevens verstrekt op registratieformulieren en via andere informatiepunten op onze site en tevens dat u geen inloggegevens deelt met een derde, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. U verklaart dat u ons direct zult informeren als u vermoedt dat een door u gebruikt wachtwoord door een derde is gebruikt.

Indien u ons, of indien Whysheid op goede gronden vermoedt dat u ons informatie verstrekt of hebt verstrekt die onjuist is, onnauwkeurig, niet actueel of incompleet, heeft Whysheid het recht uw gebruik van onze site in te trekken of te beëindigen en u alle verdere gebruik van (een gedeelte van) de site nu of in de toekomst te weigeren.

Licentie

U mag fragmenten van onze website printen en downloaden voor eigen – niet commercieel- gebruik (maar onder geen voorwaarde voor zakelijk gebruik), met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • documenten of bijbehorende grafische afbeeldingen mogen onder geen voorwaarde  worden gewijzigd;
 • afbeeldingen mogen niet los worden gebruikt van de tekst waarop ze betrekking hebben;

U krijgt een niet exclusieve opzegbare licentie voor het maken van een hyperlink met onze home page. Op uw hyperlink mag u Whysheid niet op aanstootgevende, misleidende of onjuiste wijze afbeelden. U mag onze handelsmerken niet als onderdeel van uw link gebruiken, voordat wij u daartoe schriftelijk toestemming verlenen.

Het is u bekend dat Whysheid zich het recht voorbehoudt om uw recht op het gebruik van deze website te beëindigen of in te trekken in geval van inbreuk of indien Whysheid, op goede gronden, u ervan verdenkt de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te hebben geschonden.

Gebruiksvoorwaarden Whysheid.nl

Door het gebruiken van de diensten van Whysheid gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden Whysheid.

Behalve uw persoonlijke gegevens die worden beschermd door onze Privacy Policy, wordt al het overige materiaal dat u op onze website plaatst beschouwd als niet vertrouwelijk en niet eigendoms gebonden. Whysheid is voor dergelijk materiaal niet aansprakelijk. Whysheid is vrij om dit materiaal en wat daarin staat te kopiëren, bekend te maken, te verspreiden en te verwerken voor haar eigen zakelijke en niet-zakelijke doelen.

U zegt toe dat (a) alle materiaal dat u op onze website plaatst volledig en correct is (b) u alle rechten hebt op het materiaal, en (c) het gebruik van het materiaal geen inbreuk maakt op een recht van een derde en/ of een derde schade kan toebrengen.

U mag bij het gebruik van deze website op geen enkele wijze technische schade veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het besmetten met computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen en overige schadelijke bestanddelen, onbruikbare gegevens, kwaadaardige of schadelijke software.

U mag onze website niet gebruiken met bedrieglijk of met een onwettig oogmerk of in relatie tot een strafbaar feit.  Het is niet toegestaan om op, vanaf of via onze website materiaal te plaatsen of over te dragen dat bedreigend is, lasterlijk, obsceen, onzedelijk, oproerig, agressief, pornografisch, grof, aanzet tot rassen-  of godsdiensthaat, discriminerend, aanstootgevend, opruiend, lasterlijk of dat de rechten van derden aantast.

U mag door het gebruik van onze website een ander niet ergeren of hinderen. Whysheid verleent medewerking aan instanties die zijn belast met naleving of gerechtelijke bevelen gericht aan Whysheid voor het identificeren of lokaliseren van degene die in strijd met deze bepalingen materiaal op de site plaatst.

Links met andere websites

Links naar websites van derden op onze website worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw gemak. Als u deze links gebruikt, bent u niet meer op onze website. BSI heeft al deze websites van derden niet gecontroleerd, heeft hier geen controle over en is niet aansprakelijk voor deze websites ten aanzien van inhoud of beschikbaarheid. BSI ondersteunt deze niet en treedt hiertegen niet op en evenmin tegen materiaal dat op die sites te vinden is of hetgeen aan de hand daarvan kan worden verkregen. Als u besluit op een van deze websites te gaan die aan onze website zijn gekoppeld, is dat geheel op eigen risico.

Invullen formulieren op de Whysheid- website

Als u ervoor kiest om ons gegevens te verschaffen via een formulier op de Whysheid- website, zullen wij die gegevens uitsluitend gebruiken ter aanvulling van het op dat formulier geuite verzoek of om u te updaten inzake producten en diensten die vergelijkbaar zijn met wat u hebt gekocht.

 • Als u ervoor kiest een Whysheid- formulier in te vullen, verzamelen wij uw gegevens via automatische verwerking.
 • Wij zullen de gegevens niet delen met een derde, anders dan hierboven beschreven in uw gebruik van de Whysheid-websites en onze Privacy Policy.
 • Van de door u verstrekte gegevens maken wij geen individuele profielen.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan toegestaan ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verklaring auteursrecht

Tenzij anders bepaald, zijn de inhoud van onze website en software, woorden en codes die worden gebruikt of verstrekt in verband met het gebruik ervan, eigendom van Whysheid of haar licentiegevers. Voor meer informatie over ons beleid in verband met onze rechten van intellectueel eigendom, verwijzen wij naar onze verklaring hierover (Intellectual Property Statement).

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze websites of daarmee verband houdende Whysheid- websites of inhouden, producten of diensten die via deze sites beschikbaar worden gesteld te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen of door te verkopen of te exporteren voor commerciële doeleinden.

Disclaimer

Wij beijveren ons om ervoor te zorgen dat de gegevens op onze website correct zijn, maar wij staan niet in en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het materiaal op de website. Whysheid behoudt zich te allen tijde het recht voor materiaal op de website of producten en prijzen die daar in staan beschreven zonder kennisgeving te wijzigen. Het materiaal op onze websites is mogelijk verouderd en Whysheid is niet gehouden om het betreffende materiaal aan te passen. Whysheid aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor vergissingen en omissies van onze website inhoudelijk. Gebruikers dienen zich goed te informeren alvorens zij op basis van informatie aan de slag gaan.

Het materiaal op onze website wordt verschaft zoals het op dat moment is, zonder voorwaarden, garanties of andere bepalingen, hoe dan ook. Wij bieden u zodoende, binnen de wettelijke regelingen, onze website aan, ervan uitgaande dat Whysheid iedere vorm van aansprakelijkheid, garantievoorwaarden en andere bepalingen uitsluit (met inbegrip, zonder volledig te zijn, van de wettelijke voorwaarden voor voldoende kwaliteit, geschiktheid en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid die, buiten deze juridische kennisgeving, uitwerking kunnen hebben in verband met de website.

Whysheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertrouwen op gegevens op deze websites of andere sites die hier aan zijn gekoppeld. U aanvaardt dat Whysheid niet aansprakelijk is voor schade, kosten of verlies als gevolg van overmacht, met inbegrip van overstroming, brand, diefstal stroomuitval, terroristische aanvallen, uitval of onderbreking van dienstverlening op het gebied van communicatie of staking. Whysheid is niet verantwoordelijk voor geld verdienen van andere partijen en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk woorden gehouden over de resultaten uit uw onderneming of activiteiten om geld te verdienen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Whysheid voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van haar website is beperkt tot een bedrag van €50,00. Boven dat bedrag sluit Whysheid en alle aan haar gelieerde bedrijven, haar administrateurs, directeuren, personeel, aandeelhouders, contractanten of agenten hiervan, iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor bedragen of soort schade die u of een derde ondervindt via het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze website of door onze website. Deze beperking is van toepassing, ongeacht of uw schade voortvloeit uit onrechtmatige daad (met inbegrip van onachtzaamheid, zonder beperking) of uit een overeenkomst.

Niets in deze juridische kennisgeving kan de aansprakelijkheid van Whysheid uitsluiten of beperken ingeval van:

(a) dood of persoonlijk letsel als gevolg van schuld; of
(b) bedrog; of
(c) onjuiste voorstelling van zaken van fundamentele zaken doen, of
(d) aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Indien u ten gevolge van materiaal van onze website service nodig hebt, reparatie of aanpassing van apparatuur, software of gegevens, zijn alle betreffende kosten voor uw rekening. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Hierbij vrijwaart u Whysheid en haar uitvoerders, dienstverleners en adviseurs tegen enige schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocaat kosten) voortvloeiend uit of gerelateerd aan enig materiaal dat u plaatst, vastlegt of op andere wijze overbrengt op of via onze website, of uw gebruik van onze website of onmogelijkheid onze website te gebruiken, daaronder begrepen, zonder uitputtend te zijn, enige daadwerkelijke of dreigende procedure, aanmaning of eis aanhangig gemaakt tegen Whysheid en/of haar uitvoerders, dienstverleners, werknemers, directeuren of adviseurs, voortvloeiend uit of gerelateerd aan het materiaal, uw gedrag, uw schending van deze algemene voorwaarden, of uw schending van de rechten van enige derde partij.

Tevens is Whysheid op geen enkele wijze verantwoordelijk op welke wijze dan ook voor uitblijvende resultaten zoals tegenvallende passieve inkomsten of minder geld verdienen dan u had gehoopt.

ALGEMEEN

Gehele overeenkomst
Deze voorwaarden en enig document waarnaar uitdrukkelijk in de voorwaarden is verwezen belichamen de gehele overeenkomst tussen ons en treden in de plaats van een vorige mondelinge of schriftelijke overeenkomst, afspraak of akkoord tussen ons.

Met het aangaan van deze voorwaarden bevestigen wij dat vóór het aangaan van deze voorwaarden geen van ons zich heeft verlaten op een vertegenwoordiging, toezegging of belofte die door de andere partij is gedaan of gegeven of gesuggereerd door iets dat gezegd of geschreven is in onderhandelingen tussen ons, behalve zoals uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is gesteld.

Geen van ons zal een rechtsmiddel hebben met betrekking tot een onjuiste mondelinge of schriftelijke verklaring die door de ander is afgelegd vóór de datum van het aangaan van deze voorwaarden (tenzij die onjuiste verklaring frauduleus is afgelegd), en het enige rechtsmiddel zal worden aangewend voor contractbreuk zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

Ons recht om de voorwaarden te veranderen

Wij hebben het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen. Wij zullen u dan een nieuw exemplaar toezenden.

Force majeure / Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor tekortkoming of vertraging in de nakoming van een van onze verplichtingen die veroorzaakt is door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen (“force majeure”).

Met een omstandigheid buiten onze macht wordt tevens bedoeld een redelijkerwijs buiten onze macht liggende daad, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, verzuim of ongeluk.

Nakoming wordt geacht te zijn uitgesteld voor de duur van de force majeure en voor de duur van die periode hebben wij verlenging van tijd voor de nakoming. Wij zullen in alle redelijkheid streven om de overmachtsituatie ongedaan te maken of een oplossing te vinden waardoor wij onze verplichtingen ondanks de overmachtsituatie alsnog kunnen nakomen.

Afstanddoening

Indien wij te eniger tijd tijdens de duur van deze licentie verzuimen nakoming te vorderen van uw verplichtingen of indien wij een van de rechten of rechtsmiddelen waar wij recht op hebben niet uitoefenen, houdt dit geen afstanddoening in van die rechten of dat rechtsmiddel en zal u niet ontheffen van nakoming van die verplichtingen.

Afstanddoening onzerzijds van een van deze voorwaarden zal slechts effectief zijn als uitdrukkelijk is gesteld dat dit een afstanddoening is en dit schriftelijk aan u is meegedeeld. Indien licentiegever afstand doet van een recht, betekent dit niet dat eveneens afstand wordt gedaan van een volgend recht.

Kennisgeving

Kennisgevingen in verband met deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden en kunnen worden verzonden per post of per e-mail. Kennisgevingen aan ons dienen te worden verstuurd naar het volgende adres:

Whysheid
Willem Beukelszoonstraat 7
2584 XN, Den Haag
KvK 27353189

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze juridische kennisgevingen vallen onder Nederlands  recht, geschillen die voortvloeien uit deze juridische kennisgevingen dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

1 Comment

 1. from

  Ships like sugar can be immediately active for pills with daily tablete prodaja .

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *